Lähteitä portfolio-oppimisesta:

Tampereen yliopiston YHTIS-hankkeen ePortfolio -sivusto,
sisältää ePortfolio-käsikirjan opettajalle ja opiskelijalle
http://www15.uta.fi/projektit/yhtis/ePortfolio/index.html

Jyväskylän yliopiston ePortfolio-sivusto
http://eportfoliojyu.blogspot.fi/

Digitaaliset verkkoportfoliot oppimisen tukena,
sisältää selkeitä ehdotuksia portfoliotyöskentelyyn peruskoulussa
http://www.cs.uta.fi/ipopp/www/ipopp2001/mara/aluksi.html

Portfolio yliopisto-opiskelun työvälineenä/Tytti Tenhula
perusasiat portfolioista tiiviisti
http://www.hallinto.oulu.fi/optsto/tiveko/artikkeleita/opispofo.htm

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen blogiportfolio
http://blogs.helsinki.fi/sospsyk-blogiportfolio/

Digitaalinen portfolio oppimisen ja arvioinnin tukena virtuaaliyliopistossa. Jenni Kaiston pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, 2004
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8902/URN_NBN_fi_jyu-20051.pdf?sequence=1

Jyväskylän yliopiston Portfolio-oppaassa esitellään lyhyesti portfolion määritelmä ja tarkoitus. Lisäksi vihjeitä, kuinka pääset oman työskentelysi alkuun.
http://www.peda.net/veraja/jyu/ac/all/portfolio/pofoopas

Taito- ja taideaineiden lukiodiplomin portfoliosta
http://www10.edu.fi/lukiodiplomi/
ks. kohdasta Opiskelumenetelmät

Portfolio-oppimateriaali, jossa esitellään mikä portfolio on ja miten portfoliota voidaan käyttää mm. lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
http://www04.edu.fi/portfolioy/index.html

Kotkan aikuislukion portfolio-ohjeet opastavat portfolion tekemiseen ja omaan pohdintaan.
http://peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/opo/kurssit/psy/ps3uusi/ohjeet

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen erityispedagogiikan ohjeistus portfolion laatimiseen.
https://www.jyu.fi/edu/laitokset/eri/opiskelu/opiskelu-info/POFO1.versio12.2007.pdf

Portfolio oppimisen ja arvioinnin tukena - Opetushallituksen julkaisema materiaali portfoliosta ja arvioinnista
http://www02.oph.fi/asiakkaat/itsearviointi/suomi/opetus/portfol.html

Portfoliotyöskentely työssäoppimisen avuksi-opas on osa TOPKAUHA - työssäoppiminen kaupan ja hallinnon alalla -projektia. Opaassa kerrataan perusasiat portfolio-oppimisesta sekä esitellään portfolion käyttöä työssäoppimisessa, mm. portfolion rakentumista, ohjaamista ja arviointia.
http://web.ksl.fi/topkauha/portfolio.pdf

Duodecimin julkaisema materiaali Portfolio oppimisen välineenä lääketieteessä.
http://bit.ly/1va4mpB

Why ePortfolio?
Edutechwiki