Mikä on portfolio?

Portfolio on opiskelijan oppimistehtävien ja tuotosten kokoelma. Oppimisportfolio kuvaa monipuolisesti oppijan oppimisprosessia ja osaamisen kehittymistä. Portfolio voi olla myös ns. näyteportfolio, joka sisältää parhaitten tuotosten esittelyä ja reflektiota. Opiskelija voi taltioida portfolioonsa myös muistiinpanojaan, opettajan ohjeita, palautteita ja arviointeja sekä muiden opiskelijoiden antamaa vertaispalautteita.

ePortfolio on oppimisen työkalu verkossa, jonne opiskelija taltioi omaa oppimisprosessiaan, tehtäviään, muistiinpanojaan ja tuotoksiaan. Opettaja näkee portfoliosta opiskelijan opintojen aikaisen kehittymisen laaja-alaisesti: tiedot, taidot, soveltamisen kyvyn sekä opiskelijan oman ajattelun ja reflektion. Portfolio-oppiminen tarjoaa monipuolisia menetelmiä oppimiseen, oppimisen ohjaukseen ja osaamisen arviointiin.

Portfolio perustuu opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin sekä opiskelijan asettamiin omiin tavoitteisiin. Opiskelija etenee näitä kohti ja täyttää tuotoksillaan portfoliota.

Portfolio on ikään kuin osaamisreppu, jonka taskuihin ja lokeroihin opiskelija pakkaa oppimistaan ja osaamistaan. Oppimisvitriini on toinen osuva metafora portfoliolle. Läpinäkyvät hyllyt muodostavat kehikon säilytettäville tai esiteltäville töille. Hyllyt täyttyvät oppimisen aikana kehittyvistä kompetensseista eli osaamisesta.

Portfoliotyöskentely kehittää käytännössä oppimisen valmiuksia ja ajattelun taitoja. Siksi se kantaa hedelmää pitkällä aikavälillä. Opiskelijan on motivoivaa nähdä oma kehityksensä, johon myös opettaja pääsee kiinni uudella tavalla ePortfolion tuoman oppimisprosessin läpinäkyvyyden ansiosta.

Portfolioon voi koota erityyppisiä tuotoksia, esimerkiksi:
 • kirjallisia, kuten omia ajatuksia, muistiinpanoja, referaatteja, koevastauksia, esseitä, työselosteita, tutkimusraportteja, ja tutkielmia
 • kuvallisia, kuten luonnoksia, valokuvia, videoklippejä, käsitekarttoja ja kaavioita
 • äänitiedostoja, kuten ääneen ajattelua, haastatteluja, esimerkkejä suullisesta kielitaidosta ja omaa reflektiota
 • näiden kaikkien yhdistelmiä, kuten oppimispäiväkirjoja ja päättötöitä, multimediaa

Lisäksi portfolio voi tallentaa:
 • erityistaitojen ja niissä kehittymisen dokumentointia
 • harrastusten ja muualla opiskelun kautta opittuja asioita
 • raportteja oppimisesta vapaaehtoistyössä, ryhmien ohjaajana tai oppilaskuntatoiminnassa
 • opintokäyntien dokumentointia
 • ammattilaisten haastatteluja ja omaa uranvalinnallista pohdintaa

Erityyppisiä portfolioita:
 • oppimis-/prosessiportfolio
  • oppijan oppimisprosessi dokumentoidaan portfolioon
  • arviointi perustuu oppijan prosessiin ja kehittymiseen tuotosten ohella
 • näyteportfolio: näyte oppijan osaamisesta tuotosten perusteella
 • yhdistelmäportfolio: sekä lopputuotokset että oppimisprosessi, luonnokset tai väliversiot näkyvillä
 • miniportfolio: lyhyt dokumentaatio ja reflektio oppimisesta, esim. oppimistehtävän tavoitteiden saavuttamisen osoittaminen, itsearviointi ja reflektio
 • laaja-alainen portfolio: tuotoksia ja arviointitietoa koko opiskeluajalta