ToPo-työssoppimisen portfolio

OPH-rahoitteisen ToPo-hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmiä, käytänteitä, oppimisprosessia, ohjausta, arviointia ja näyttöjä hyödyntämällä digitaalisia ympäristöjä ja ePortfoliota sekä kehittämällä uusia ohjaustyökaluja. Pääpaino on menetelmillä ja työkaluilla, joiden avulla työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöstä tulee kompetenssipohjaista, työelämälähtöistä oppimista ja sen arviointia tukeva, pedagoginen ympäristö.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tulisi olla tietoista ja tavoitteellista, ei vain mallioppimista tai “muiden mukana uimista”. Jotta haluttuihin oppimistavoitteisiin päästäisiin, työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee ohjata. Pedagoginen struktuuri, oppimisprosessi ja sen ohjaus sekä reflektio saadaan mukaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen digitaalisia ympäristöjä ja sähköisiä apuvälineitä hyödyntämällä. Tavoitteena onkin kehittää uusi toimintamalli tai oppimisratkaisu, joka hyödyntää näitä keinoja. Opettajat voivat käyttää esimerkiksi mobiililaitteita ”teleskooppikätenään”, jolla pedagogiikka ulotetaan työpaikalle, niin opiskelijan kuin työpaikkaohjaajan ja työyhteisön tueksi.

Työpaikalla opiskelijat eivät pelkästään sovella teoriajaksoilla tai oppilaitoksessa opittuja asioita, vaan oppivat uusia kompetensseja. Sähköisellä portfoliolla on keskeinen merkitys opiskelijan oman osaamisen kehittämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Samalla opiskelijoille tuotetaan tietoyhteiskunnan ja työelämän tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä taitoja toimia sähköisessä mediassa. ePortfolio tarjoa lisäksi menetelmän ja työkalut laajennettuun työssäoppimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä joustaviin opintopolkuihin eri koulutusmuotojen välillä ammatillisessa koulutuksessa. Siten hanke myös luo pohjaa pedagogisen toimintakulttuurin muutokselle ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavalle yhdistämiselle.